Search
Close this search box.

Kompetensutbildning i Kooperativt lärande

Vill ni som skola ha verktyg för att:

– stärka ledarskapet

– utveckla undervisningen

– arbeta språkutvecklande (vardags- och skolspråk)

– etablera normer för en trygg, strukturerad och elevaktiv lärmiljö

– öka motivationen för skola och lärande

 

Kooperativt lärande är ett verktyg, en metod och ett förhållningssätt som skapar förutsättningar för lärare att arbeta hållbart samt integrera värdegrundsuppdraget med kunskapsuppdraget inom såväl skola som fritidshem.

Jag erbjuder kompetensutbildning i olika format både på plats på er skola eller med digitala utbildningsfilmer som ni kan arbeta med på egen hand i er egen takt.  All utbildning skräddarsys efter era behov och önskemål och går att komplettera med processledarmaterial, bildstöd och personlig handledning som stöd i er implementeringsprocess. 

I utbildningen kopplar vi ihop det kooperativa lärandet med läroplanen samt olika fokusområden som önskas t ex tydligt ledarskap, trivsel och studiero, språkutvecklande arbetssätt, inkludering, varierade bedömningsformer, aktiva klassrum etc. 

Utbildningen innehåller teori, praktik samt ger utrymme för kollegiala diskussioner. Detta format ger i möjlighet att utveckla den didaktiska kompetensen samt skapa samsyn och öka förståelsen för det kooperativa ledarskapet i kollegiet. 

Alla våra utbildningar ger er en gemensam upplevelse och konkreta verktyg att tillämpa i undervisning direkt!

Workshops och föreläsningar

I en workshop varvar vi praktiska övningar med teori och kollegiala diskussioner. Formatet ger en upplevelse av kooperativt lärande ur ett elevperspektiv samt en ökad förståelse för ett kooperativt ledarskap och förhållningssätt.

Workshopen ger er konkreta verktyg som är direkt applicerabara i undervisningen och fungerar att använda både i värdegrunds- och kunskapsuppdraget såväl i ämnesundervisningen som i fritidshemmet.

Workshopsen skräddarsys efter era förutsättningar, behov och önskemål både vad gäller innehåll, antal tillfällen och utformning. 

Kontakta mig för en gratis och förutsättningslös konsultation kring ett passande upplägg för er skola/fritidshem, kommun eller koncern. 

Digitalt utbildningspaket

Ett digitalt kursmaterial för en grundläggande introduktion  till Kooperativt lärande.  

Varje kurs (film) består av två avsnitt: 

Avsnitt 1 innehåller en modellering av en kooperativ struktur alt en kort föreläsning kring en kooperativ strategi, teori eller förhållningssätt.

Avsnitt 2 innehåller ett fördjupat resonemang kring innehållet i avsnitt 1. Här kopplas det  kooperativa lärandet ihop med andra fokusområden t ex tydligt och relationellt ledarskap, språkutvecklande arbetssätt, formativ bedömning, social träning samt inkludering och värdegrundsarbete enligt läroplanen.

Ni har tillgång till materialet under ett års tid och kan arbeta på egen hand i den takt ni önskar.

Komplettera med handledning och/eller processledarmaterial som stöd för de som leder arbetet på skolan (se processledarmaterial).

Handledning

En handledning stöttar er i ert implementeringsarbete och skräddarsys efter era önskemål.

Utifrån ert nuläge, era behov och förutsättningar skapar vi tillsammans ett upplägg som passar er skola, fritidshem, kommun eller koncern.

Handledningen ges digitalt eller på plats om möjligt.  

Processledarmaterial

Processledarmaterialet är framtaget för dig som leder utvecklings- och förändringsarbetet på skolan. Du får ett genomtänkt och praktiskt material som stöttar dig i din roll att leda förändringsarbetet på er skola under hela processens gång. 

Materialet innehåller råd och stöd inför och under implementeringsprocessen, underlag för reflektions- och diskussionsfrågor samt mallar för planering, genomförande och erfarenhetsutbyte

Materialet är skapat i kooperativ anda och är kopplat till det digitala utbildningsmaterialet, men kan enkelt användas vid implementering av andra områden. 

Komplettera materialet med personlig handledning.

Digitalt utbildningsmaterial

Spela videoklipp

Det digitala kursmaterialet består av filmer som innehåller kooperativa strukturer, strategier och teori.  

I varje kurs ingår två avsnitt där det kooperativa lärandet först presenteras och modelleras, därefter följer ett resonemang bl a med kopplingar till läroplanen och andra fokusområden.

Materialet är skapat för att kunna användas i det kollegiala arbetet. Varje kurs är ca 7 x 2 min och skapar möjlighet att diskutera och planera en kooperativ undervisning. 

Utbildningsledare: Liz Fristedt och Anna Jacobsson

Liz Fristedt

Lärare, utbildningskonsult och föreläsare, ICF Coach

Legitimerad lärare svenska/engelska/franska åk 4-9. Arbetar som speciallärare på högstadiet samt utbildningskonsult i Kooperativt lärande.

Skräddarsyr kompetensutbildningar, föreläsningar och processledarhandledning (på plats/distans).

Skapat två distansutbildningar i Kooperativt lärande samt processledarmaterial.

Styrelseledamot och ordförande i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

Anna Jacobsson

Bitr rektor, tidigare utvecklingsstrateg, utbildningsledare

Legitimerad lärare svenska och SO åk 4-9 samt svenska och religionskunskap för gymnasiet. Arbetar som biträdande rektor och tidigare utvecklingsstrateg kopplat till pedagogik, didaktik, ledarskap och digitala verktyg.

Skapat två distansutbildningar i Kooperativt lärande samt processledarmaterial. 

Intresseanmälan: Digital fortbildning Kooperativt lärande

I augusti lanserar vi en ny digital fortbildning för er som skola eller dig som enskild lärare. Fortbildningen bygger på filmade modelleringar av kooperativa strukturer och strategier, med möjlighet att arbeta kollegialt genom praktiska övningar och didaktiska reflektioner.

Läs mer >>

Skräddarsy din kompetensutbildning!