Fler delaktiga och trygga elever

Vill ni som skola stärka ledarskapet, utveckla undervisningen och etablera normer som skapar en trygg och elevaktiv lärmiljö samt ökar motivationen för skola och lärande? Våra kompetensutbildningar i Kooperativt lärande ger både kunskap och verktyg till skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag inom såväl skola som fritidshem.

Utbildningarnas format ger en upplevelse av en kooperativ lärmiljö ur ett elevperspektiv. Teori, praktik och kollegiala diskussioner varvas i syfte att utveckla den didaktiska kompetensen samt skapa samsyn och öka förståelsen för det kooperativa ledarskapet. I utbildningarna kopplar vi ihop det kooperativa lärandet med läroplanen och olika fokusområden såsom tydligt ledarskap, trivsel och studiero, språkutvecklande arbetssätt, inkludering, varierade bedömningsformer och aktiva klassrum etc. 

Vår kompetensutbildning erbjuds både på plats på skolan och som fjärrutbildning. Det ingår även digitalt material samt personlig handledning som stöd i att driva processen vidare. Det digitala materialet kan även användas för att driva implementeringen av Kooperativt lärande på egen hand. Alla våra utbildningar ger er konkreta verktyg att tillämpa i er undervisning direkt.

KL Grundutbildning - kick off

Denna utbildningen inleds med en workshop där vi går igenom grunderna i Kooperativt lärande. Teori och praktik varvas med reflektioner och kollegiala diskussioner för att skapa en gemensam förståelse för hur det kooperativa lärandet kan bidra till en mer hållbar och meningsfull undervisning både för lärare och elever. Ni fortsätter därefter processen på egen hand med hjälp av det digitala utbildningsmaterialet samt personlig handledning i hur ni kan lägga upp implementeringen av Kooperativt lärande på er skola utifrån era mål, behov och fokusområden.  

 • Grundworkshop 3,5 h på plats
 • Utbildningsfilmer 6 filmer inkl stödmaterial
 • Processledarmaterial 40 sidor digitalt
 • Processhandledning 3×45 min digitalt
 • Bildstöd illustrationer 5 strukturer

Utbildningsmaterial samt handledning levereras digitalt

Pris från: 25.000  (exkl moms och reseersättning + ev. logi)

KL Grundutbildning - digital

Denna utbildningen är för den skola som vill driva utvecklings- och förändringsarbetet i Kooperativt lärande på egen hand. All personal på skolan får tillgång till ett digitalt utbildningsmaterial och processledaren får även personlig handledning samt ytterligare material som stöd för skolans upplägg för implementering av Kooperativt lärande utifrån era mål, behov och fokusområden.

 • Utbildningsfilmer 6 filmer inkl stödmaterial
 • Processledarmaterial 40 sidor digitalt
 • Processhandledning 3×45 min digitalt
 • Bildstöd illustrationer 5 strukturer

Utbildningsmaterial samt handledning levereras digitalt

Pris från: 15.000  (exkl moms och reseersättning + ev. logi)

Fördjupning i Kooperativt lärande

Workshop

Grundworkshopen är en introduktion till det Kooperativa lärandet och förhållningssättet. I teori och praktik går vi igenom och testar grundläggande strukturer och strategier för en kooperativ undervisning. Formatet ger en upplevelse av kooperativt lärande ur ett elevperspektiv samt en ökad förståelse för det kooperativa ledarskapet. Workshopen ger konkreta verktyg att använda både i värdegrunds- och kunskapsuppdraget. Praktiska övningar varvas med kollegiala diskussioner för att öka samsynen och svetsa samman kollegiet. Efter grundutbildningen finns det möjlighet att skräddarsy workshops för er fortsatta utveckling och implementering av Kooperativt lärande.

Utbildningsfilmer

Utbildningsfilmerna består av två avsnitt. Avsnitt 1 innehåller en beskrivning samt modellering av en kooperativ struktur alt en förklaring av en kooperativ strategi, teori eller förhållningssätt. Avsnitt 2 innehåller ett fördjupat resonemang kring innehållet i avsnitt 1. Här kopplas det  kooperativa lärandet ihop med  t ex tydligt ledarskap, språkutvecklande arbetssätt, formativ bedömning, social träning samt inkludering och värdegrundsarbete enligt läroplanen. Ni använder det tillhörande stödmaterialet i form av reflektions- och diskussionsmallar samt strukturernas instruktioner och konkreta ämnesexempel till era kollegiala samtal och för att planera, genomföra och utvärdera er kooperativa undervisning.

Bildstöd

Digitalt material med illustrationer på kooperativa strukturer och roller. Bildstödet kan användas både i lärarens planering samt i undervisningen för att tydlig- och synliggöra för eleverna hur strukturer och roller ska tillämpas. Materialet är även användbart i era kollegiala samtal i arbetslaget. Bildstödet finns även att köpa i fysiskt form (A5) inkl. lärarhandledning på baksidan

Processmaterial + handledning

Materialet är framtaget för dig som leder utvecklings- och förändringsarbetet på skolan. Du får konkreta verktyg som stöttar dig i din roll att leda ert förändringsarbete på skolan. Processledarmaterialet innehåller råd och stöd inför och under processen samt praktiskt material till ert kollegiala arbete. Det ingår underlag för reflektions- och diskussionsfrågor samt mallar för planering, genomförande och erfarenhetsutbyte. Handledning kan ges genom hela implementeringsprocessen av kooperativt lärande lärande, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi utgår från skolans nuläge, behov och fokusområden och skapar en plan för att starta upp eller fortsätta det kooperativa arbetet. 

Smakprov på utbildningsfilm

Spela videoklipp

Våra digitala filmer bygger på modelleringar och förklaringar av kooperativa strukturer, strategier, teorier och förhållningssätt. I filmerna synlig- och tydliggör vi det kooperativa lärandet, men kopplar även ihop det med läroplanen och andra fokusområden.

I grundutbildningen ingår det ett filmpaket med sex filmer för att starta upp ett kooperativt arbetssätt i er undervisning. Det ingår också ett stödmaterial i form av reflektions- och diskussionsmall samt instruktioner och konkreta ämnesexempel.

Utbildningsledare: Liz Fristedt och Anna Jacobsson

KL – Skola:

 • Film: Beskrivning och modellering av strukturer, strategier, teori och förhållningssätt
 • Resonemangsfilm: Fördjupande resonemang kring strukturer, strategier, teori och förhållningssätt
 • Praktiska uppgifter kopplade till filmerna
 • Lärarhandledning till varje struktur och strategi 
 • Konkreta ämnesexempel

Underlag för kollegialt lärande

 • Råd och stöd till processledare
 • Reflektions- och diskussionsfrågor
 • Mallar för:
  • planering
  • genomförande
  • erfarenhetsutbyte (utvärdering)

Tillgänglighetstid filmer: 1 år

KL – Lärare:

 • Film: Beskrivning och modellering av strukturer, strategier, teori och förhållningssätt

Tillgänglighetstid filmer: 30 dagar

testa kl-skola kostnadsfritt

Testa vårt smakprov där vi beskriver, modellerar och resonerar kring strukturen Mötas på mitten i två filmer.

Ange lösenord: Mötas2021!

kl-skola

Beräkna pris utifrån elevantal. Hur många elever har er skola?


Pris per filmpaket:
500kr

Engångskostnad:
Processledarmaterial 1000kr

Pris per filmpaket:
2000kr

Engångskostnad:
Processledarmaterial 4000kr

kl-lärare

Pris: 295kr/film

Liz Fristedt

Utbildningskonsult och föreläsare, ICF Coach

Legitimerad lärare svenska/engelska/franska åk 4-9. Arbetar som lärare på högstadiet samt utbildningskonsult i Kooperativt lärande mot grundskola och fritidshem. Skräddarsyr kompetensutbildningar  och processledarhandledning (på plats/distans).

Erbjuder distansutbildning i Kooperativt lärande via Lärarinstitutet.

Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

Anna Jacobsson

Utvecklingsstrateg, utbildningsledare

Legitimerad lärare svenska och SO åk 4-9 samt svenska och religionskunskap för gymnasiet. Arbetar som utvecklingsstrateg kopplat till pedagogik, didaktik, ledarskap och digitala verktyg.

Erbjuder distansutbildning i Kooperativt lärande via Lärarinstitutet

Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

Intresseanmälan: Digital fortbildning Kooperativt lärande

I augusti lanserar vi en ny digital fortbildning för er som skola eller dig som enskild lärare. Fortbildningen bygger på filmade modelleringar av kooperativa strukturer och strategier, med möjlighet att arbeta kollegialt genom praktiska övningar och didaktiska reflektioner.

Läs mer >>